Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

LỊCH TRỰC LỂ 30/4-01/5

4/24/2020 10:52:10 AM

PHÒNG GD & ĐT TUYÊN HÓA     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG MN LÊ HÓA                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số    / TB-MNLH                                        Lê Hóa, ngày 24 tháng 4 năm 2020
 

 

THÔNG BÁO
Lịch trực Trường trong dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4)
và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2020


        Thực hiện Thông báo số 442/TB-UBND ngày 21/4/2020 của Văn phòng UBND
huyện Tuyên Hoá về việc thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ lễ Ngày chiến thắng (30/4)
và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2020, Hiệu trưởng Trường MN Lê Hóa 
phân công CB, GV, NV, LĐ trực Trường dịp nghỉ lễ như sau:

 

TT

Cán bộ QL

Giáo viên, nhân viên

Bảo vệ

Ngày trực

1

Trần Thị Bảy
0949477289

Nguyễn T. Thu Huyền
0913472082
Lê Thị Kim Anh
0943108778

Nguyễn Văn Huyên
0917485412

Trần Văn Luận

0334712234

30/4/2020

2

Nguyễn Thị Lương
0915004027

Cao Thị Anh
0386688015
Trần Thị Tùng
0932358715

Nguyễn Văn Huyên
0917485412

Trần Văn Luận

0334712234

01/5/2020

3

Nguyễn T. Diệp Hà
0888666906

Trương Thị Thu
0948269141
Trần Thị Thành
0912215173

Nguyễn Văn Huyên
0917485412

Trần Văn Luận

0334712234

02/5/2020

4

Trần Thị Bảy
0949477289

Thái Thị Điều
0335576328
Nguyễn Thị Liêm
0918728069

Nguyễn Văn Huyên
0917485412

Trần Văn Luận

0334712234

03/5/2020

Đề nghị các đồng chí được phân công thực hiện nghiêm túc./.
                                                                             

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Phòng GD & ĐT;
- Lưu: VT, PTBP.
                                                                                                                     Trần Thị Bảy

 

Các Tin đã đăng

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 2/20/2020 9:31:28 AM

  LỊCH TRỰC TẾT 1/17/2020 4:07:10 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 1/15/2020 3:25:17 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 1/6/2020 4:23:25 PM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21 12/31/2019 10:26:31 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 12/26/2019 9:27:37 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 12/17/2019 8:56:23 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 12/9/2019 8:54:05 AM

  Trải nghiệm dịch vụ cong trên cổng dịch vụ công Quốc gia 12/5/2019 9:45:44 AM

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17 12/4/2019 10:55:12 AM

ĐỊA CHỈ
Lê Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
0916259788 (Hiệu trưởng)
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Mầm Non Lê Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình